Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

šedá čára   Obchodní podmínky, Terms & Conditions, Disclaimer

Download v PDF

Všeobecné obchodní podmínky Asset Investment Services Ltd.

Všeobecné obchodní podmínky Asset Investment Services Ltd. platí pro smluvní vztahy mezi Asset Investment Services Ltd. na jedné straně a fyzickými osobami, právnickými osobami a jinými právnickými osobami (dále jen "zákazník"), na straně druhé od okamžiku uzavření příslušné smlouvy mezi společností a zákazníkem Asset Investment Services Ltd.

1. Vymezení pojmů a výrazů

" Asset Investment Services Ltd. " - je akciová společnost založená dle zákonu o mezinárodních obchodních společnostech kapitoly 270 v Belize.

"Zákazník" - fyzická osoba nebo právnická osoba ve smluvním vztahu k Asset Investment Services Ltd. na základě objednávky a zajištění služeb

"Příjemce" - fyzická nebo právnická osoba, která má finanční výhody od poptávané založené firmy, řídící společnost prostřednictvím plných mocí, nebo prostřednictvím ustanoveného Trustu nebo prostřednictvím zmocněnce k účtu

"Kupující služby" - fyzická nebo právnická osoba, která zadala, vyplnila či odeslala objednávku

"Fyzická osoba" - jednotlivec, nepodnikatel, nebo osoba, která není zapsána v Obchodním rejstříku

"Právnická osoba" - každá firma, společnost, společnosti, sdružení, obchodní společnost nebo jakékoliv jiné formy právnické osoby, která je zapsána v Obchodním rejstříku.

"Firma, společnost, společnosti nebo sdružení" - právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Znamená společnost, trust, partnerství, nebo jiné legální subjekty nebo struktury zajištěné, či zřízené s pomocí Asset Investment Services Ltd. na základě požadavků zákazníků. (tak jak jsou dále definováni).

"Svěřenecký účet" - bankovní účet u jakékoliv banky, který je pod správou nominovaného důvěrníka na straně Asset Investment Services Ltd. pověřeným správou firemních a soukromých bankovních účtů dle instrukcí zákazníka

"Svěřenství" - osoba, zajištěna ze strany Asset Investment Services Ltd. pro správu majetku, bankovních účtů nebo jiných výhod ve prospěch zákazníka

"Trust" - je forma sdružování majetku, který jedna nebo více osob svěřuje správcům, aby s ním hospodařili ve prospěch původních majitelů nebo i třetích osob.

"Registrační agent" - právnická osoba, která má oprávnění nebo povolení cílové země zajistit registraci nebo podání firem k zápisu na Obchodní rejstřík.

"Udržovací poplatky" – periodicky se opakující poplatky ve stejné nebo různé výši

"Ready-made společnosti, nebo Shelf společnosti" - společnosti, které byly založeny a jsou uloženy "Na polici", čekajíce na požadavky okamžité akvizice zákazníkem. "Služby"-se rozumí poskytnutí Asset Investment Services Ltd. řízení, správy a / nebo jiných služeb (včetně provozu nebo řízení bankovního účtu účetní jednotky)

"Nominee"- znamená jakoukoliv osobu, společnost, nebo entitu najatou Asset Investment Services Ltd., které mohou být jmenováni jako např. ředitel, alternativní ředitel, jednatel, asistent jednatele, manažer, společník, účetní, daňový zástupce, opatrovník, ochránce, bankovní podpisový vzor, jiný úředník, administrátor, registrovaný zástupce, poskytovatel registrované kanceláře a adresy k doručování legální dokumentace nebo registrovaný majitel Společnosti (tak jak jsou dále definováni) a jejich zaměstnanci a jakékoliv společnosti pod jejich přímou či nepřímou kontrolou nebo jejich ředitelé nebo jejich zaměstnanci (kteréžto vyjádření obsahuje všechny z nich).

"Subjekt"- v tomto případě znamená trust nebo nadaci, správce nadace nebo trustu a v případě společnosti nebo jiného legálního seskupení ultimátního, nebo ultimátní majitele a v případě společnosti nebo jiného legálního seskupení ultimátní majitele, kterýžto význam v případě jednotlivce obsahuje dědice, osobní zástupce a postupitele a v případě více než jedné osoby to znamená společný a nerozlučný a bude obsahovat jejich dědice, či více dědiců, osobní zástupce a postupitele.

"Pověřenci Zákazníka" - znamená kteroukoliv osobu (y) jež nejsou Asset Investment Services Ltd. Executive a kteří mohou být jmenováni do funkce Řídícího Agenta (tak jak jsou dále definováni), ředitel, alternativní ředitel, jednatel, asistent jednatele, manažer, společník, opatrovník, dědic, podpisový vzor v bance, jiný exekutiv, poskytovatel plné moci administrátor, registrovaný zástupce, poskytovatel registrované kanceláře, nebo legální doručovací adresy nebo registrovaný majitel Subjektu kteréžto vyjádření obsahuje kteréhokoliv z nich).

“Obchodní Místo” -  znamená místo zamýšlené k poskytování služeb Asset Investment Services Ltd., může se nacházet kdekoliv na světě.

"Řídící Agent" -  znamená osobu která může být písemně autorizovaná Zákazníkem k poskytování požadavků nebo instrukcí ve směru k Asset Investment Services Ltd. nebo může přejmout služby či oznámení, čas od času poskytnuté Asset Investment Services Ltd. a vztahující se k Subjektu.

"Třetí strany" - fyzické osoby nebo právnické osoby, které nejsou členy Asset Investment Services Ltd.

"EUR" - zkratka měny Evropské unie

"USD" - zkratka měny americký dolar

„Ultimátní majitel“ – je fyzická osoba, v jejíž prospěch je objednávka služeb podána.

"Obchodní Podmínky" znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou v platnosti bez jakéhokoliv specifikovaného omezení na všechny Asset Investment Services Ltd. Zákazníky a Zákazníkem jmenované.

 

2. Nepřijatelný obchod a činnosti vyžadující předběžný souhlas

2.1 "Ilegální Činnosti" znamenají jakékoliv činnosti považované kdekoliv na světě za ilegální nebo kriminální, které, bez podjatosti k všeobecnosti předešlého, se považují, že obsahují činnosti ve vztahu k: terorismu, obchodování s narkotiky ve všech formách, praní špinavých peněz, příjímání výsledků z kriminální činnosti, nebo obchodování se zeměmi které jsou čas od času pod embargem určitými státy, nebo mezinárodními organizacemi nebo jejich následníky nebo podobnými mezinárodními organizacemi.

2.2 "Nepřípustné Osoby" znamená osoby které:

2.2.1 jsou nepřípustné ze zákonů kterékoliv země z jakýchkoliv důvodů nebo mohou být jinak právně diskvalifikovány nebo diskvalifikovány k právním úkonům v rámci dohod.

2.2.2 jsou známé nebo samo-zvaně v procesu úpadku nebo jinak diskvalifikované v jednání jako ředitel, nebo exekutiv společnosti, nebo vězněná osoba nebo shledána vinna v kriminální činnosti (s výjimkou dopravních přestupků, nesoucí kriminální záznam, či trest odnětí svobody).

2.2.3 prokazatelně jednaly podvodně a nečestně v jakémkoliv občanském soudním případě.

2.2.4 jsou residenti států, které jsou pod mezinárodním omezením, nebo embargem včetně, ale bez podjatosti k všeobecnosti předešlého, ty které jsou vzneseny Bezpečnostní Radou Spojených Národů, Evropskou Unií nebo specifický stát nebo mezinárodní organizace nebo jejich následníci nebo podobné organizace. 2.2.5 jsou vládními úředníky nebo politiky, včetně těch, kteří současně slouží v armádě.

2.3 "Nepřijatelné Činnosti" znamená činnosti neschválené či nepřijatelné pro Asset Investment Services Ltd. a které, bez podjatosti k všeobecnosti předešlého, obsahují činnosti vztahující se k:

2.3.1 zbraním, vojenským zařízením a munici;

2.3.2 žoldnéřskému nebo nájemnému vojenství;

2.3.3 bezpečnostní zařízení včetně zařízení na kontrolu pozdvižení jakou jsou šokující pistole, elektronické omezovací prostředky, CS plyn, a jiné podobné materiály, pepřové spreje nebo jiné výrobky které mohou vést k porušování lidských práv nebo mohou být používány k mučení, nebo které mohou být i jinak použity k trýznění;

2.3.4 technické vyzvědačství nebo výzvědné štěnice a průmyslová špionáž;

2.3.5 nebezpečné nebo hazardní biologické, chemické nebo nukleární materiály včetně zařízení nebo stroje na výrobu a přepravu takovýchto materiálů anebo dopravy přemisťování, odstraňování nebo ilegální odkládání takovýchto materiálů;

2.3.6 obchodování s lidskými a zvířecími částmi těl v celém jeho rozsahu, včetně krve a krevní plasmy;

2.3.7 zneužívání zvířat, vivisekce nebo používání zvířat k jakýmkoliv vědeckým nebo testovacím úkonům na výrobcích;

2.3.8 obchodování s genetickými materiály;

2.3.9 adopční agentury, včetně surogátní mateřství;

2.3.10 porušování práv uprchlíků nebo lidských práv;

2.3.11 pornografie;

2.3.12 pomůcky k používání narkotik;

2.3.13 poskytování universitních diplomů nebo kvalifikací;

2.3.14 poskytování nebo vydávání kreditních karet, debetních nebo úvěrových finančních karet;

2.3.15 poskytování pyramidových prodejních struktur, ve všech formách a mutacích;

2.3.16 náboženské organizace, náboženské kulty anebo charity, ve všech jejich mutacích;

2.3.17 nabízení nebo poskytování legálního nebo daňového poradenství jiným způsobem než osobami, které jsou profesionálně kvalifikované, a kde je to zapotřebí, licencované k těmto úkonům, v daných jurisdikcích;

2.3.18 poskytování trustů nebo služeb trustů nebo služeb patřících k administrativě nebo managementu trustů, společností nebo poskytování jakékoliv služby nebo obchodu který může být v konkurenci s Asset Investment Services Ltd., nebo jeho společníky;

2.3.19 obchodování nebo jiné činnosti vzhledem k finančním nebo komoditním obchodům nebo jiných derivátů nebo jiných finančních instrumentů které vytvářejí otevřená a neomezená investiční rizika;

2.3.20 jakákoliv činnost která může poškodit reputaci Asset Investment Services Ltd. nebo jeho společníky jakýmkoliv způsobem, kdekoliv v zemi jeho činnosti nebo založení Subjektu;

2.3.21 Jakékoliv činnosti, které Asset Investment Services Ltd. může, na základě vlastního zvážení, považovat za nepřijatelné a odmítne je nebo odmítne poskytnout služby zákazníkovi, bez tohož, že specifikuje důvod pro odmítnutí služby. Výběr Asset Investment Services Ltd. zákazníků je, bez podjatosti k všeobecnosti předešlého, jenom na zvážení Asset Investment Services Ltd.

2.4 "Činnosti vyžadující předběžný souhlas":

2.4.1 Obchodní činnosti: vyžadování hotovosti od veřejnosti, nabízení investic veřejnosti, pojišťovací obchody, provozování a administrativa co-operativních investičních možností, a to jiné, než když spravovaný majetek je majetkem Subjektu.

2.4.2 Jakékoliv činnosti, které jsou poskytováním finančních služeb, a které vyžadují licencování ve kterékoliv jurisdikci.

2.4.3 Time-share - a kluby dovolených.

2.4.4 Reklama Subjektu nebo adresy, jež patří Asset Investment Services Ltd. jakýmkoliv způsobem (včetně Internetu).

2.4.5 Příjímání plateb za výrobky a služby přes Internet.

2.4.6 Obchodování s vysoce rizikovými výrobky a službami, které mohou být přidružené podvodům, jako je alkohol, cigarety, tabák, umění, poskytování telefonních včetně mobilních telefonních služeb (včetně zpětného volání a obchodování s mobilními telefony či SIM kartami) a počítačovými čipy.

2.4.7 Používání merchant čísel na procesování kreditních a jiných typů dobíjecích karet.

2.4.8 Hazard a loterie, ať jsou privátní nebo státní.

2.4.9 Poštovní či telefonní objednávkové obchody.

2.5 Pakliže kterýkoliv zákazník nebo osoba jím jmenovaná se stane nežádoucí osobou, nebo se zaplete do jakékoliv ilegální činnosti, anebo zakázané činnosti nebo v činnostech, jež vyžadují schválení, bez tohož, že by předem informoval Asset Investment Services Ltd. anebo obdržel písemné schválení od Asset Investment Services Ltd. má právo z vlastní vůle, okamžitě ukončit zákazníkův obchodní případ nebo Asset Investment Services Ltd. může činit dle článku 8.4 níže.

2.6 Každý zákazník je povinen neprodleně oznámit všechny a veškeré změny v jeho postavení vzhledem k bodům 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5, a to písemně, k rukám Asset Investment Services Ltd. s plným vysvětlením okolností. Pakliže toto zákazník neučiní, jeho Zákaznický vztah k Asset Investment Services Ltd. je okamžitě ukončen, bez nároků na odškodnění současných či následných poškození, bez nároků na odškodnění nákladů, ať jsou skutečná či pomyslná. Dále Zákazník výslovně souhlasí s tím, že pokud mezi ním a spol. Asset Investment Services Ltd., vzniknou jakékoli spory, budou tyto řešeny v souladu s níže uvedenou rozhodčí doložkou.

 

3. Záruky

3.1 Zákazník se zavazuje vzhledem k Asset Investment Services Ltd. že:

3.1.1 má plnou zákonnou moc (kapacitu) vstoupit do dohod s Asset Investment Services Ltd. v souladu s těmito Obchodními Podmínkami a přijmout Subjekt a obdržet službu, v jurisdikci ve které jsou služby poskytovány nebo ultimátní jurisdikci dané služby.

3.1.2 jestliže zákazník není trustem nebo nadací, pak je Subjekt Konečným benefičním vlastníkem Subjektu.

3.1.3 zákazník nejedná a nebude jednat v postavení zmocněnce na kteroukoliv jinou osobu, společnost nebo společnost ve vztahu k Subjektu.

3.2 Ve vztahu k Asset Investment Services Ltd. zákazník se zavazuje že:

3.2.1 se podřídí Všeobecným obchodním podmínkám Asset Investment Services Ltd. v jejich plném obsahu a rozsahu.

3.2.2 zabezpečí, že ti, kteří jsou najmutí Zákazníkem, rozumí jejich legální povinnosti a závazky vyplývající z těchto Obchodních Podmínek, a že, pakliže to bude požadováno od Asset Investment Services Ltd. tito vstoupí do přímého písemného závazku s Asset Investment Services Ltd. a s vyjádřením souhlasu s Asset Investment Services Ltd. Obchodními Podmínkami.

3.2.3 obdrželi řádné daňové a legální poradenství vzhledem k zřízení, nakoupení a provozování Subjektu.

3.2.4 souhlasí s tím, že Asset Investment Services Ltd. může (ale v žádném případě není povinen) být závislý na komunikacích obdržených od Zákazníka nebo jím jmenovaného, jaké kroky má vzít ve smyslu managementu Subjektu a poskytování služeb.

3.2.5 zaplatí a bude plně zodpovědný za zaplacení veškerých osobních, trustových a firemních daní, jež mohou být následkem založení nebo provozováním Subjektu.

 

4. Odškodnění

Zákazníci společně a nerozlučně (za sebe a za jmenované zákazníkem) souhlasí s Asset Investment Services Ltd. a se Subjektem, a tam kde je to patřičné, také obdrží souhlas od Subjektu, že vždy odškodní Asset Investment Services Ltd. a že Asset Investment Services Ltd. zůstane beztrestným:

4.1 vzhledem ke všem legálním postupům, soudům, správním řízením, žalobám, nákladům, a povinnostem (včetně právních nákladů), které mohou nastat nebo vyvstat, započaty, či ohrožující proti Asset Investment Services Ltd. v souvislosti s anebo následkem akvizice nebo obchodních činností Subjektu, nebo poskytnutím služby;

4.2 vzhledem k čemukoliv uskutečněnému nebo zapomenutému ze strany Asset Investment Services Ltd. za předpokladu, že se to netýká jakékoliv zodpovědnosti za smrt nebo osobního poškození, vyplývající z nedbalosti Asset Investment Services Ltd.;

4.3 vzhledem k pochybení Asset Investment Services Ltd. podřízení se, zcela nebo částečně, instrukcím nebo požadavkům Zákazníka nebo Zákazníkem jmenovanou osobou, nebo jakoukoliv chybou či nedostatečnou instrukcí nebo požadavkem obdrženým Asset Investment Services Ltd.;

4.4 vzhledem k jakékoliv ztrátě nebo poškození, skutečné nebo imaginární, vyplývající z použití faxu, nebo e-mailů, včetně zakódovaných e-mailů, selhané nebo neúplné transmise, distorze nebo ztráty soukromí, vyplývající z virů nebo technologických chyb přenosových zařízení, či z jiných zdrojů;

4.5 vzhledem k jiným pokutám, sankcím, nebo povinnostem vzniklých zákazníkům / nebo jimi jmenovaných a / nebo vzhledem k Subjektu a / nebo k Službě.

 

5. Ztráty bez zodpovědnosti

5.1 Asset Investment Services Ltd. výslovně prohlašuje, že není zodpovědný za jakékoliv závazky Zákazníkům, jimi jmenovaných, Subjektům, a jakýmkoliv třetím stranám, které k nim mají vztah vzhledem k jakýmkoliv škodám nebo ztrátám pro ně vyplývajících, na základě založení, nakoupení nebo provozování Subjektu a / nebo poskytováním Služeb Zákazníkovi, jím jmenovaným, nebo Subjektu nebo komukoliv jinému, ať je v blízkém vztahu či nikoliv.

5.2 Asset Investment Services Ltd. výslovně neuznává a odmítá jakoukoliv zodpovědnost za znemožnění zcela nebo částečně uspokojit Zákazníkovi objednávky či požadavky následkem vnějších vlivů, včetně neochoty třetích stran nebo vládních organizací přijmout, zpracovat nebo pokračovat se žádostí či požadavkem, nebo v následku jejích neúplnosti nebo nepřijatelnosti dokumentace, ať jsou tyto nedostatky v žádostech specificky deklarované či nikoliv, nebo odmítnuty v následku chybného konceptu a řešení celkové žádosti.

 

6. Závazky Zákazníka

6.1 Zákazník je povinen informovat Asset Investment Services Ltd. nejméně 90 dnů předem, a to písemně, že hodlá ukončit využívání Asset Investment Services Ltd., kterážto informace neznamená pro zákazníka ukončení povinnosti uhradit, anebo splatit provize, vládní poplatky a jiné platby vzniklé Asset Investment Services Ltd. během této výpovědní doby.

6.2 Zákazník je povinen vyžádat písemný souhlas od Asset Investment Services Ltd. pakliže chce měnit ultimátního vlastníka Subjektu nebo zamýšlí ustanovení novou osobu jmenovanou Zákazníkem. Jakákoliv žádost musí být řádně postoupena Asset Investment Services Ltd. včetně detailů zamýšlených změn nebo takového jmenování osoby, tak jak může Asset Investment Services Ltd. vyžadovat, a bez podjatosti k všeobecnosti předešlého, obsahuje řádně certifikované kopie pasů, průkaznost trvalého bydliště a detaily osobního životopisu osoby či osob a Asset Investment Services Ltd. si vyhrazuje právo vyžadovat takovou informaci a detailní dokumentaci osob vzhledem k takovýmto změnám, a rovněž tak právo buď takovou žádost přijmout, nebo odmítnout, bez udání specifických důvodů.

6.3 Zákazník má povinnost zabezpečit včetně jím jmenovaných osob:

6.3.1 okamžitou informovanost Asset Investment Services Ltd. o jakýchkoliv záležitostech, které se mohou vztahovat na Subjekt, anebo mohou ovlivnit ochotu nebo schopnost poskytovat, či pokračovat v poskytování Služeb.

6.3.2 neprodleně informovat Asset Investment Services Ltd. o činnostech a obchodech Subjektu a žádat předběžné písemné schválení předtím, než jsou provedeny jakékoliv zásadní v těchto činnostech.

6.3.3 obdržet předcházející písemný souhlas od Asset Investment Services Ltd. předtím, než umístí reklamu nebo učiní veřejnou publicitu ve vztahu k Subjektu nebo k jakýmkoliv jejím činnostem.

6.3.4 vždy a bez protestu platit Asset Investment Services Ltd. jakékoliv částky řádně ve prospěch Asset Investment Services Ltd. splatné, včetně všech provizí, nákladů za Zákazníka a jeho Subjekt anebo za provedené Služby (včetně provisí Asset Investment Services Ltd. za Služby poskytnuté Zákazníkovi).

6.4.4 Nezaplacené provize, náklady za Zákazníka, poplatky či jiné splatné částky, které nejsou zákazníkem řádně a v termínech uhrazeny budou neprodleně následovat vypovězením Služeb Zákazníkovi, s tím, že Zákazník přijímá výslovně veškerou zodpovědnost za jakékoliv okamžité či následné škody či přidružené škody v důsledku jeho platební morálky.

 

7. Požadavky a Dispozice

7.1 Zákazníci sami za sebe a nominovaní zákazníků souhlasí, že požadavky a dispozice vůči Asset Investment Services Ltd. budou poskytovat písemně, dopisem, či faxem či e-maily a Asset Investment Services Ltd. bude považovat takovéto požadavky a dispozice pouze když budou podepsány všemi Zákazníky anebo jimi jmenovaní nebo agentem-manažerem, nebo s předem písemně schváleným souhlasem Asset Investment Services Ltd., když jsou provedeny kódovanou poštou agentem-manažerem.

7.2 Zákazník bere na vědomí, že Asset Investment Services Ltd. je vázán regulacemi a jinými závazky v rámci zákonů a směrnic jiných jurisdikcí, ve kterých nabízí Služby, jurisdikce ve kterých jsou společnosti založeny, nebo Subjekty provozují business a souhlasí s tím, že jakákoliv činnost prováděna Asset Investment Services Ltd. nebo Asset Investment Services Ltd. executive, tak aby byla v rámci místních zákonů, pakliže není vykonatelná, nebude považována ze strany Asset Investment Services Ltd. nebo Asset Investment Services Ltd. executive jako porušení jejich povinností.

7.3 Tam, kde je to v souhlasu s Obchodními Podmínkami nebo když jsou požadavky k Asset Investment Services Ltd. od Zákazníka nebo jím jmenovaným a pakliže požadavky od Zákazníka nebyly obdrženy ve 30 dnech od požadavku, anebo kde možné zanedbání vyžaduje činnost v rámci kratší doby, Asset Investment Services Ltd. může okamžitě a bez zodpovědnosti k Zákazníkovi nebo jejím jmenovaným nebo Subjektu, nevykonat takovou akci vzhledem k specifické věci nebo podniknout takovou aktivitu, zcela dle vlastního uvážení považovanou za správnou nebo učinit takou aktivitu, tak jak Asset Investment Services Ltd. mohou poradit třetí strany a Zákazník neodvolatelně souhlasí s tím, že pakliže Subjekt je partnerství společnosti je společnost s ručením omezeným nebo Asset Investment Services Ltd. exekutiv jsou členové nebo exekutiva společnosti, nebo Subjektu a Asset Investment Services Ltd. executive jsou členy partnerství, nebo Subjekt je trust a Asset Investment Services Ltd. executive jsou členy tohoto partnerství, nebo Subjekt je trust a Asset Investment Services Ltd. executive jsou trustees nebo protektoři takovéhoto trustu, Asset Investment Services Ltd. může, bez tohož, že má povinnost dát oznámení Zákazníkovi nebo jím jmenovaným, učinit takové kroky, které v jeho vlastním absolutním zvážení považuje za správné, jež bez podjatosti k všeobecnosti předcházejícího, mohou obsahovat vyškrknutí Subjektu z registru společností, rozpuštění nebo likvidaci společnosti nebo přemístěním kterýchkoliv Asset Investment Services Ltd. executive nebo; nebo převedením všech nebo některých akcií, kapitálu nebo majetku ze Subjektu na jméno Zákazníků; nebo jmenováním Zákazníka za ředitele, executive, manažera, trustee nebo protektora Subjektu; nebo učinit takové kroky, jež Asset Investment Services Ltd. považuje za absolutní diskrétnost a výhradně správné nebo jak k těmto krokům byl Asset Investment Services Ltd. konsultován třetí stranou.

 

8. Platby provizí

8.1 Pakliže Subjekt není trust nebo nadace, legální vlastnictví Subjektu se neposune na Zákazníka až do okamžiku, kdy veškeré platby, včetně vládních poplatků a daní jsou v držení Asset Investment Services Ltd. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že z těchto poplatků se mu žádné částky nevrací, jakmile Asset Investment Services Ltd. provedl objednávku v zastoupení Zákazníka na jakýkoliv produkt, nebo pakliže Asset Investment Services Ltd. ukončil Službu (y) pro Zákazníka.

8.2 Asset Investment Services Ltd. neposkytne žádnou službu, pakliže Asset Investment Services Ltd. neobdrží a to v plné výši, veškeré poplatky a náklady na správní poplatky vzhledem k objednávce Subjektu nebo k objednávce Služby nebo v případě více nákladů na provise či Služby. Vždy je plnou zodpovědností Zákazníka takovéto více náklady zaplatit v daných termínech. Pakliže více náklady nejsou splaceny v daném termínu, Asset Investment Services Ltd. je oprávněn neprodleně ukončit Služby, bez tohož, že Zákazník má právo na náhrady současných či následných škod.

8.3 Poplatky jsou stanoveny v ceníku Asset Investment Services Ltd., uveřejněném na Internetových stránkách, nebo jsou specificky poskytnuté a odsouhlasené Zákazníkem.

8.4 Pakliže jakékoliv poplatky nebo provize jsou nesplacené do 30-ti dnů, Asset Investment Services Ltd. má právo dle vlastního uvážení, okamžitě ukončit Službu (y) anebo obdržet platby z majetku Společnosti. Za těchto okolností, Asset Investment Services Ltd. si vyhrazuje právo považovat tyto Obchodní Podmínky za skončené, bez jakýchkoliv dalších závazků, až na nevyvratitelné závazky, či nezvratné činnosti Zákazníka nebo jím jmenovaným ve směru Asset Investment Services Ltd., a dále činit dle Článku 7.3 těchto Obchodních Podmínek.

8.5 Pakliže Asset Investment Services Ltd. ukončí Službu nebo Zákazník oznámí Asset Investment Services Ltd., že on dále službu nepožaduje, Zákazník musí zaplatit Asset Investment Services Ltd. veškeré poplatky nebo náklady a výdaje, které byly utrpěny Asset Investment Services Ltd. ve vztahu k vymazání, zrušení, likvidaci, anebo k převodu Společnosti (včetně minimálního převodního poplatku), včetně poplatků za vymáhání nesplacených finančních částek.

 

9. Důvěrnost a Ochrana Informací

9.1 Asset Investment Services Ltd. se zavazuje Zákazníkům, že pakliže Zákazníci nebo jimi jmenovaní nebo Subjekt doručí Asset Investment Services Ltd. důvěrné informace, Asset Investment Services Ltd. poskytne veškerou možnou péči ve smyslu použití či používání této informace důvěrně. Asset Investment Services Ltd. v souladu se zákonnými normami ochraňuje osobní údaje před zneužitím anebo před zveřejněním.

9.2 V průběhu poskytování Služeb, Asset Investment Services Ltd. seskupuje osobní informace a údaje ve vztahu k Zákazníkovi, jím jmenovaných anebo k Subjektu a používá takovouto osobní informaci k uskutečnění Služby Zákazníkovi a takovouto informaci, referenční data, záměry, rady nebo tržní informace ve vztahu k Službě poskytuje třetím osobám a to zejména příslušným místním registračním agentům, zajišťujícím objednané služby

9.3 S výjimkou situací povolených v rámci těchto Obchodních Podmínek jakékoliv osobní informace a data shromážděná jsou použita pouze pro tyto důvody a nikdy nejsou prodány, pronajaty nebo jinak rozšiřovány jiným subjektům nežli zahraničním agentům, zajišťujícím objednané služby. Zákazník a jím jmenovaní přijímají fakt, že osobní informace mohou být poskytnuty do zemí, které neposkytují adekvátní ochranu osobních dat a informací a souladu s Článkem 26 (1) EU Nařízení 95 / 46 / EC o ochraně jednotlivce vzhledem k postupování osobních dat a volný pohyb takovýchto dat.

9.4 Bez podjatosti k povinnosti důvěrnosti, Asset Investment Services Ltd. si vyhrazuje právo zastupovat jiné zákazníky (včetně konkurenčních zákazníků k Subjektu, Zákazníkovi a jím jmenovaných).

9.5 Jakékoliv zprávy, dopisy, nebo porady, které dává Asset Investment Services Ltd. Zákazníkovi, jím jmenovaným nebo Subjektu jsou poskytovány s důvěrou a výhradně pro použití poskytováni Služby a jsou považovány za důvěrné. Zákazník nebo jím jmenovaní nepoužijí, bez předchozího písemného schválení zveřejnění těchto informací třetím stranám, s výjimkou jejich zastupujících právníků nebo účetních nebo profesionálních poradců, tedy jakoukoliv důvěrnou nebo jinou informaci poskytnutou Asset Investment Services Ltd.

9.6 Asset Investment Services Ltd. je nezvratně oprávněn otevřít, číst a kopírovat veškerou korespondenci, dopisy, faxy, e-maily, nebo jiné komunikace obdržené ve vztahu k poskytování Služeb, Zákazníkům anebo jimi jmenovaných.

10. Ukončení Služby (služeb)

10.1 Asset Investment Services Ltd. je oprávněn písemně zakončit službu, pakliže:

10.1.1 Zákazník či jím jmenovaný, dle zváženého názoru Asset Investment Services Ltd. nejednal v duchu těchto Obchodních Podmínek; 10.1.2 Asset Investment Services Ltd. zjistil, jakýmkoliv způsobem, že Subjekt je používán na činnosti, které nebyly zmíněny či uvedené v žádosti o Služby doručené Zákazníkem Asset Investment Services Ltd.;

10.1.3 V případě úmrtí Zákazníka;

10.1.4 V případě, že jakékoliv legální akce jsou začaty proti Subjektu, Zákazníkovi, nebo jím jmenovaných (včetně jakýchkoliv ochranných opatření nebo investigativního řízení.

10.2 Za kterýchkoliv podmínek jmenovaných v Článku 10.1 shora, Asset Investment Services Ltd. si vyhrazuje právo jednat v souladu s Článkem 7 a považovat tyto Obchodní Podmínky za skončené, bez jakýchkoliv současných či budoucích závazků ze strany Asset Investment Services Ltd.

10.3 Asset Investment Services Ltd. na základě vlastní úvahy a rozhodnutí může skončit poskytování Služby Zákazníkovi, jím jmenovanému nebo Subjektu nebo jeho Řídícímu Agentovi po poskytnutí 15-ti denní lhůty oznámení o záměru skončení Služby.

10.4 Asset Investment Services Ltd. může písemně vypovědět Zákazníkovi či jím jmenovanému okamžitě Službu (y) za předpokladu, že Zákazník či jím jmenovaný porušil ustanovení Článku 2 nebo 3 těchto Obchodních Podmínek.

10.5 Zákazníci a jimi jmenovaní sami za sebe, jako agenti pro a v zastoupení Subjektu berou na vědomí, že po vypovězení Služby, že Asset Investment Services Ltd. může i nadále mít informační povinnost / nebo fiduciární povinnosti v rámci kterýchkoliv platných zákonů. Následně a bez podjatosti k právům Asset Investment Services Ltd. může (ale není povinen) poskytovat Službu (y) tak aby se naplnily povinnosti vyplývající ze závazků, a Asset Investment Services Ltd. je oprávněn účtovat provize dle jeho běžných ceníků.

 

11. Výklad, interpretace

Poskytováním Subjektu a / nebo Služeb, nelze vysvětlovat tak, že Asset Investment Services Ltd. schvaluje, podporuje, nebo navrhuje, přímo nebo nepřímo, vykonání jakéhokoliv činu nebo vynechání jakéhokoliv činu ať Zákazníkem nebo jím jmenovaným nebo jakoukoliv osobou, společností, nebo korporací v jakékoliv jurisdikci nebo použití Subjektu nebo Služby z jakéhokoliv důvodu.

 

12. Oznámení

Jakékoliv oznámení vyplývající z těchto Obchodních Podmínek musí být písemné a dané dostačujícím způsobem, komukoliv, jakékoliv straně, pakliže dopisem kurýrní službou, tak na adresu, jež Zákazník poskytl jako poslední, faxem, nebo elektronickou poštou na adresu, jež je poslední známá adresa, a bude považována za řádně doručenou, v případě kurýrní služby v okamžiku kdy první pokus o doručení byl uskutečněn. V případě faxu nebo elektronické pošty, jestliže odesláno v pracovní dobu, v zemi adresáta pak je doručeno v době odeslání, jinak je doručena následující pracovní den.

 

13. Ostatní ujednání

13.1 Tyto Obchodní Podmínky nahrazují předcházející Obchodní Podmínky, a to v jakékoliv formě.

13.2 Akce či ne-akce činit či pozastavit činnost ve smyslu jakéhokoliv odškodnění Asset Investment Services Ltd. vyplývajících z těchto Obchodních Podmínek neznamená zřeknutí se jiných práv nebo odškodnění ze strany Asset Investment Services Ltd.

13.3 Nic v těchto Obchodních Podmínkách zřizuje nebo by mohlo být považováno za zřizování vztahů mezi Asset Investment Services Ltd. a Zákazníkem (y) nebo jimi jmenovaných nebo Subjektem nebo Řídícím Agentem:

13.3.1 partnerství, nebo

13.3.2 zaměstnanecký vztah,

13.3.3 společný podnik (joint venture).

13.4 Slova znamenající mužský rod též obsahují ženský rod a slova znamenající jednotné číslo také znamenají množné číslo, i obráceně.

13.5 Zákazník stvrzuje, že před tím, než zadal zakázku Asset Investment Services Ltd. se plně a úplném rozsahu seznámil s těmito Obchodními Podmínkami, a že je si plně vědom jejich rozsahu a implikací. Zákazník tímto prohlašuje, že tyto Obchodní Podmínky přejímá v plném rozsahu.

13.6 Se splacením první řádné faktury, Zákazník výslovně deklaruje, že četl, porozuměl a souhlasí s těmito Obchodními Podmínkami, plně a srozumitelně, jak jsou uvedeny na http://www.assetprotection.cz/obchodni-podminky.html

 

14. Rozhodčí doložka

Není-li písemně dohodnuto jinak mezi Zákazníkem a Asset Investment Services Ltd., tyto obchodní podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy v Dominikánské republice a Zákazník, pověřenci Zákazníka a Registrační agenti se tímto podřizují výhradní soudní pravomoci soudů v Dominikánské republice. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou neodvolatelně rozhodovány u Court of Arbitration v International Arbitration Centre of Santo Domingo (IACS), v Santo Domingo, National District ( Distito Nacional), Dominikánská republika, podle svých pravidel a předpisů a arbitrážních zákonů Č. 489 až 8 v Dominikánské republice jedním (1) rozhodcem jmenovaným předsedou arbitrážního soudu.

15. Sídlo společnosti Asset Investment Services Ltd.

Suite 508, Marina Towers Belize City, Belize

E-mail: info@offshore-formation.com

16. Platnost všeobecných obchodních podmínek

16.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají úcinnosti od 11. Dubna roku 2011.

 

17. Prohlášení Zákazníka

17.1. Podpisem těchto Všeobecných obchodních podmínek Asset Investment Services Ltd. Zákazník potvrzuje, že byl s těmito podmínkami dostatečně seznámen a bezvýhradně akceptuje tyto podmínky a skutečnosti, že smluvní vztah mezi Zákazníkem a společností Asset Investment Services Ltd. se řídí těmito ustanoveními.

 

Ustanovení podmínek pro užívání internetových stránek Asset Investment Services Ltd.

Toto ustanovení upravuje podmínky pro užívání internetových stránek Asset Investment Services Ltd.,(dále jen AIS) třetími osobami. Prosíme všechny návštěvníky, kteří navštívili stránky poprvé nebo se s podmínkami ještě neseznámili, aby tak učinili před započetím užívání stránek AIS. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem internetových stránek společnosti je AIS, která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Internetové stránky společností AIS jsou provozované pod doménoui www.assetprotection.cz . Stránky společnosti AIS jsou určeny pro všechny uživatele na celém světě, pro které jsou tyto stránky dostupné. AIS v této souvislosti upozorňuje, že veškerý obsah stránek není určen k užívání a nebo distribuci jakoukoliv osobou, která je rezidentem jakéhokoliv státu nebo který podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování anebo distribuci obsahu, nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.
Jakékoliv užití stránek AIS, nebo kterékoliv jiné části, než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování, nebo úpravou či pořizováním dalších kopií, je zakázáno. Dále jsou zakázány veškeré zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek AIS. Užití mimo osobní potřebu, je neoprávněným zásahem do práv AIS a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránek AIS.
Veškerý obsah stránek AIS slouží pouze pro informaci. Obsah stránek AIS byl získán ze zdrojů, které AIS považuje za spolehlivé. AIS neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah stránek AIS je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska, nebo jiná sdělení uveřejněná na stránkách AIS musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění. AIS nemá zájem na zničení žádných dat a také nečiní žádné právní, daňové či ekonomické doporučení, analýzu nebo poučení týkající se obsahu stránek AIS. Vyhrazuje si také právo kdykoliv, bez předchozího upozornění, změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek.
Každý uživatel užívá stránek AIS na vlastní riziko. AIS neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek AIS a za škody vzniklé z důvodu jejich částečné anebo úplné nefunkčnosti.
AIS neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách AIS. AIS není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovýmito třetími osobami. Také neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na stránkách AIS. AIS neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek AIS, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách. AIS neodpovídá za obsah webových stránek, ze kterých je možné se připojit na stránky AIS, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách.

 

Download v PDF

 
grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

 

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2013 Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty