Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Delaware - offshore společnost LLC

LLC společnosti zakládáme také v následujících státech USA:

 • Delaware
 • Florida
 • New York
 • Nevada
 • Wyoming
 • California
 • Oregon
 • Washington
 • Indiana
 • Iowa
 • Georgia

Delaware je malý stát na severovýchodě USA, který vytvořil velmi výhodné právní podmínky pro vznik a registraci společností. V současné době je ve státě Delaware zaregistrováno více než 250 000 společností. Zvláště oblíbeným nástrojem daňového plánování jsou společnosti typu LLC (Limited Liability Company). Jako jediný tento typ společností skýtá možnost nepodléhat americkému federálnímu daňovému systému, i když je společnost zaregistrována v USA. Současně lze využívat výhod omezeného ručení.

Všeobecné informace:

 • HNP/obyv. US$ 43 800 (celé USA, rok 2006)
 • úřední jazyk angličtina
 • měnová jednotka americký dolar (USD)
 • základní zákon o společnostech Delaware General Corporation Law
 • hlavní odvětví finanční služby, průmysl, cestovní ruch
 • typ společnosti vhodný pro mezinárodní transakce LLC
 • zdanění zahraničních příjmů takové spol. různé

Podmínky pro USA společnost typu LLC

Podmínky Popis
Právo

Zvykové

Min. roční paušální poplatek státu

300 USD

Zdanění zahraničních příjmů (pokud podniká mimo území USA a členové jsou zároveň nerizedentní)

NE

Požadováno daňové přiznání (pokud podniká mimo území USA) 

NE

Předkládání výroční zprávy 

ANO

Minimální počet jednatelů

1

Minimální počet akcionářů

1

Veřejně přístupný registr jednatelů

NE

Veřejně přístupný registr akcionářů 

NE

Akcie na doručitele (Bearer shares)

NE

Povoleni jednatelé - nerezidenti a právnické osoby

ANO

Povoleny akcie na jméno 

ANO

Požadován registrovaný agent/sídlo 

ANO

Požadován tajemník společnosti 

NE

Povinný audit

NE

Požadována místní valná hromada

NE
Čistý čas nutný pro založení společnosti v Delaware 2-4 dny
Ready-made (shelf) společnosti ano

Výhody

Společnosti založené v Delaware si v ničem nezadají s klasickými offshore společnostmi a navíc svým majitelům poskytují další nezanedbatelnou přednost - velmi dobrou a všeobecně respektovanou image americké společnosti. Výhodou je zejména rychlý postup při zakládání společnosti, relativně nízké poplatky za založení a správu společnosti a dále snadno srozumitelné obchodní právo.

Další přednosti společností registrovaných v tomto státě lze shrnout takto:

 • LLC umožňuje společníkům ručit za závazky společnosti jen do výše vkladu a zároveň jim nabízí osvobození od daně z příjmu právnických osob, pokud společnost nepodniká na území Spojených států amerických.
 • Delawarskou společnost je stejně jako offshore společnosti možno založit na základě pouhého telefonátu či faxu, není tedy nutná fyzická přítomnost zakladatele.
 • Veškeré funkce ve společnosti může simultánně zastávat jedna osoba.
 • Vlastník delawarské společnosti může zůstat v anonymitě.
 • Na společnost se nevztahuje požadavek na výši základního jmění.
 • Delawarská roční daň placená společnostmi (franchise tax), která odpovídá ročním vládním poplatkům v klasických offshore zemích, nezávisí na příjmech společnosti, ale je neměnná ve výši USD 300.
 • Delawarské právní předpisy týkající se společností patří k nejmodernějším a nejsrozumitelnějším v rámci celých Spojených Států.
 • Americká společnost má pro řadu aktivit lepší zvuk než společnost z klasického ostrovního offshore centra.

Speciální entitou, která vzbuzuje zájem zejména u cizinců, je tzv. non-rezident LLC", u níž se spojuje absence daně z příjmu právnických osob a osvobození od daní z dividend. Zisky této entity tak nejsou na území Spojených Států zdaňovány vůbec.

K zachování tohoto výsadního postavení je však nutné, aby LLC splňovala několik požadavků:

 • Vyžaduje se, aby všichni společníci byli nerezidenty USA,
 • aby společnost nepůsobila přímo na vnitřním trhu USA a neměla žádnou kancelář ani jiné obchodní sídlo na území USA.

Omezení podnikatelské činnosti společnosti

 • Delawarská LLC se nesmí zabývat bankovní ani pojišťovací činností.
 • Jinak není LLC ve svém podnikání nijak omezena.

Obchodní rejstřík

K založení LLC jsou zapotřebí dvě záležitosti - vypracování společenské smlouvy, jejíž obsah není striktně stanoven, a poskytnutí základních informací, jako jsou jména společníků, jejich podíly, adresa společnosti atd. Na základě těchto informací je vypracováno a vydáno osvědčení o založení (Certificate of Incorporation), jehož originál se eviduje u Státního tajemníka státu Delaware. Správce rejstříku je oprávněn na požádání zveřejnit jméno společnosti, datum jejího založení, registrované sídlo a registrovaného agenta.Delaware - výběr vhodné struktury společníků

Oblíbeným a široce využívaným nástrojem v oblasti mezinárodního daňového plánování je americká společnost LLC (Limited Liability Company). V čem spočívají hlavní výhody společnosti LLC?

Může být překvapivé, že vzorem pro současnou úpravu amerických LLC byly především evropské a latinsko-americké zákoníky (např. německý obchodní zákoník z r. 1892). Prvním z amerických států (rozumí se státu USA), který ve své legislativě přijal koncept LLC, byl stát Wyoming v roce 1977. Od té doby přijalo podobné zákony postupně všech 51 států federace, takže v současnosti je možné zakládat LLC v celých Spojených státech.

Drtivá většina investorů však využívá k tomuto účelu stát Delaware. Důvodem jsou především pružné a moderní společenstevní zákony, vysoká úroveň služeb místních právníků a pracovníků soudu a také skutečnost, že se určitá část úřadů zaměřuje na činnosti spojené se zakládáním a provozem společností, což tyto činnosti značně usnadňuje.LLC v sobě spojuje základní výhody dvou běžně používaných entit korporace a partnerství. S korporací má společné to, že její společníci neručí za závazky společnosti svým osobním majetkem. Plní tak funkci ochrany majetku. Z našeho pohledu je důležitější druhá základní vlastnost, kterou se podobá partnerství jde o tzv. pass-through taxation, tzn. postup, při nimž nejsou příjmy společnosti zdaněny na úrovni společnosti, ale až na úrovni společníků.

Významné jsou také další výhody LLC, mezi které patří:

 • prestiž americké společnosti
 • vysoká míra flexibility při řízení a organizaci společnosti
 • LLC nepodléhá omezením vztahujícím se na tzv. S korporaci, se kterou má mnoho společných rysů (dle toho omezení mohou být společníky S korporace pouze rezidenti)
 • nízké náklady na založení
 • Společnost by měla mít nejméně dva společníky.

Vlastníky (společníky) LLC mohou být jednotlivci, trusty, obchodní společnosti, akciové společnosti i nerezidentní cizinci, kteří se podílejí na řízení společnosti a jejích obchodních záležitostech bez ohledu na svou účast ve společnosti.
V nedávné době bylo zrušeno omezení LLC, podle kterého mohla společnost využívat zmíněných daňových výhod pouze nevykazuje-li více než dvě ze těchto vlastností amerických “corporations”.

Tyto vlastnosti jsou následující:

 • omezené ručení,
 • centralizované vedení (tzn. vedení společnosti v pravomoci jednatelů a funkcionářů, nezávislé na akcionářích společnosti),
 • nepřetržité trvání společnosti,
 • volná převoditelnost práv společníka (obchodních podílů).

Ve většině případů měly LLC definováno ve smlouvě omezené ručení plus jeden dalších znak. V současné době toto omezení již neplatí a LLC může mít všechny 4 uvedené vlastnosti.

Využití LLC z pohledu mezinárodního investora

Mnoho podnikatelů, využívajících při své činnosti k daňové optimalizaci offshore společností, má zájem na tom, aby nebylo na první pohled patrné, že se jedná o společnost s daňově privilegovaným režimem. Tento problém lze s pomocí LLC elegantně vyřešit. Příslušná offshore společnost založí spolu s další společností americkou LLC, která následně vstupuje do všech vztahů namísto offshore společnosti. Veškeré příjmy, které LLC dosáhne, jí pouze “protékají” a zdaňují se až na úrovni společníku, tj. offshore společností.

Nemá-li LLC příjmy ze zdrojů na území USA, pak neplatí v USA žádnou daň (abychom byli přesní, daň v USA společnost přirozeně neplatí ani tehdy, když má příjmy ze zdrojů na území USA, ale daň z těchto příjmů pak platí společníci, tj. zmíněné offshore společnosti) a nemusí zde podávat žádné daňové přiznání, ani předkládat účetní výkazy. Daň přirozeně neplatí ani offshore společnosti, které jsou společníky, takže zdanění celé struktury je v ideálním případě nulové.

Z výše zmíněného rozboru je patrné, že jedinou slabinou LLC je nemožnost využití smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Spojenými státy. Tzn. že LLC nelze využít bez dodatečných ztrát vzniklých srážkovým zdaněním k transferu dividend a plateb podobného charakteru, jako např. úroky a licenční poplatky (Podle uvedené smlouvy se za společnosti považují pouze “jakékoliv právnické osoby nebo nositelé práv, považované pro účely zdanění za právnické osoby". Jelikož – jak jsme již uvedli - příjmy dosažené LLC se zdaňují až na úrovni společníků, není tento požadavek splněn. Pokud tedy LLC obdrží dividendy např. z ČR, pak se na ni použije standardní sazba srážkové dani 15%).

Přestože je dnes možné založit společnost této právní formy ve všech státech USA, k nejoblíbenějším státům patří Delaware, Oregon, Nevada a Wyoming. Rámcově  platí, že náklady na založení a administraci jsou velmi podobné a pohybují se kolem 1.300 dolarů za registraci a náklady spojené s existencí společnosti v prvním roce včetně otevření bankovního účtu.

grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2015, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty