Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

Associate sites

Založit nový účet binárními opcemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Významový slovník

Tento slovník výrazů zahrnuje jediný specifický význam v kontextu tohoto webu a služeb spolupracujících registračních i jiných offshore agentů. Jeho definice nepředstavuje žádnou daňovou či právní poradu.

Annual Fees - Roční poplatky
Jsou to poměrně nízké, pevně stanovené roční poplatky offshore společnosti. Obecně platí offshore společnost tyto poplatky vládě a registračnímu agentovi v jurisdikci registrace. Při neplacení těchto poplatků může být společnost penalizována nebo vyškrtnuta z obchodního rejstříku.

Annual Return - Výroční informační  zpráva
 Veřejně přístupná výroční informační zpráva, která se každoročně doručuje na obchodní rejstřík

Anonymous Debit Card - Anonymní debetní karta
Platební karta, na které není žádné jméno - ani majitele, ani držitele karty. Více detailů v Platebních kartách.

Apostille - Ověření dokumentu Ministerstvem zahraničních věcí
Speciální forma ověření dokumentu (např. Plné moci) vydané ve shodě s normami Haagské konvence z roku 1961. Dokumenty takto ověřené jsou uznávány všemi signatáři Haagské konvence bez jakéhokoliv dalšího ověřování. Takto ověřené dokumenty jsou vyžadovány zejména při zakládání bankovních nebo brokerských účtů.

Articles of Association - Stanovy společnosti s.r.o.

Asset - Majetek společnosti

Asset protection - Ochrana majetku
Legální kroky fyzické či právnické osoby směřující k ochraně svého majetku před věřiteli. Nástroje jako International Business Companies (IBC), Delaware Limited Liability Companies jsou využívány pro tyto účely. 

Association - Asociace
Obecně jde o organizaci založenou z důvodů stejných zájmů několika právnických osob. 

Attorney - Právník

Authority - Státní úřad

Authorized Capital - autorizovaný kapitál, základní jmění, kmenový kapitál

ATM - Bankomat
'Je to akronym pro Automatic Teller Machine. Bankomat je plně automatický bankovní nástroj sloužící k vydávání hotovosti a i k jiným bankovním činnostem. Více detailů v Platebních Kartách.  

Bank rounting number (ABA) - kód banky

Bank routing number (BIC) - Bankovní kód v mezinárodním bankovním styku

Bearer Shares - Akcie na doručitele (majitele)
Každá fyzická nebo právnická osoba držíce takové akcie je akcionářem. Neexistují žádné záznamy o akcionářích. Většina IBC má povoleno vydávat tento druh akcií. (Banky jen velmi nerady otevírají firemní bankovní účty pro společnosti s akciemi na doručitele.)

Beneficial owner - Ultimátní vlastník, majitel.
Subjekt užívající výnosu, např. skutečný vlastník ofshore společnosti.

Beneficiary - Příjemce nějakého užitku
Fyzická nebo právnická osoba oprávněná přijmout výhody (benefit) plnění skrze právní prostředky ( např. příjemce životní pojistky).

Board of Directors - Rada ředitelů
Vedení a management společnosti

Board of Members - Shromáždění akcionářů, vlastníků
 Zasedání, shromáždění akcionářů společnosti, držitelů obchodních podílů společnosti.

Branch - Pobočka společnosti (banky)
Jedná se o pobočku právnické osoby.  

British Common Law - Podívejte se na: Common Law 

British Commonwealth of Nations
Je to dobrovolná asociace 54 samostatných států zahrnujících 30 % světové populace. Základním kamenem této asociace je Declaration of Commonwealth Principles, ratifikovanou v Singapuru v roce 1971 a znovu potvrzenou Hararskou deklarací v roce 1991.

Činnosti asociace jsou rozmanité : např. dohled nad volbami, veřejné zdravotnictví, mezinárodní obchod a právo, atd. . Nejvíce offshore finančních center na světě jsou členové této asociace, jako např.: Bahamy, Británie, Kypr, Mauritius, St.Kitts a Nevis.

Brokerage - Broker
Zde chápáno jako právnická osoba vykonávající příkazy svých klientů ohledně akciových trhů  

Brokerage Account - Brokerský účet ( účet cenných papírů)
Účet cenných papírů sloužící k obchodování na burze cenných papírů.  

Certificate of Existence - Výpis z OR v USA

Certificate of Formation - Zde výpis z rejstříku pro Delawarskou LLC
Obdoba výpisu z obchodního rejstříku Delawarské  LLC ( s.r.o.)  

Certificate of Good Standing - Osvědčení o "dobré" existenci
Certificate of Good Standing je osvědčení jenž je vydáno autoritami jurisdikce právnické osobě takové jako IBC, Delaware LLC apod. Listina dosvědčuje této právnické osobě, že skutečně existuje a je v souladu se všemi požadavky místních zákonů (včasná platba ročních platů a lokálních daní).

CGS je často vyžadován místními autoritami v případě zakládání dceřinných společností, nebo v případě zakládání bankovních a brokerských účtů.  

Certificate of Incorporation - Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z obchodního rejstříku (CI ) je vydán autoritami jurisdikce založení společnosti právnické osobě takové jako IBC, Delaware LLC apod. Výpis z rejstříku je důkaz skutečného založení a registrace uvedené právnické osoby ve shodě s místními zákony. Obsahuje základní údaje společnosti (jméno, datum a místo registrace, registrační číslo- IČO, atd. )

CI je často vyžadován při zakládání dceřinných společností a při zakládání bankovních a brokerských účtů. 

Common Law - Soudnictví a právo založené na precedentech
Systém práva rozšířen hlavně v UK, USA, a ve většině zemí Britského Commonwealthu. Jako protiklad k občanskému právu založenému na statutech a kodexech, je common law založen na precedentech, tj. na předchozích soudních rozhodnutích. Většina offshore zemí používá common law jako základ jejich IBC a Trust legislativy.  

Company - Společnost
Právnická osoba, založená a vlastněná fyzickými anebo jinými právnickými osobami. Společnost má předmět podnikání, aktivit a schopnosti provádět komerční operace. Společnost nese svou zodpovědnost odděleně od zodpovědnosti svých vlastníků. Stejné je to u Korporací.  

Company limited by guarantee
Společnost jejíž odpovědnost je omezená výši svého základního jmění. (naše s.r.o.)  

Company limited by shares
Zodpovědnost akcionářů pouze do výše nesplacených akcií, jež vlastní.

Company Secretary - Tajemník, sekretář společnosti
 Zástupce britské společnosti ve vztahu ke státní správě UK.

Companies House - Obchodní rejstřík

Company Register - Obchodní rejstřík

Corporate Director (Secretary)
Některé jurisdikce dovolují právnickým osobám býti jmenovány ředitelem (tajemníkem ) společnosti. Takhle je možno práva ředitelů snadno omezit a také docílit vyšší anonymity společnosti. Avšak jsou zde i nevýhody v podobě obstrukcí v jurisdikcích, kde institut ředitele coby právnické osoby neznají a neuznávají.  

Corporation - Akciová společnost

Credit Card - Kreditní karta
Je to kus plastiku s magnetickým proužkem na rubu. Držitel této platební karty je oprávněn nakupovat zboží a služby a vybírat hotovost z bankomatů až do výše kreditu u výstavce karty. (Banka, nebo společnost). Více informací v Platebních kartách.  

Credibility - Bonita

Creditors - Věřitelé

Chamber of Commerce - Průmyslová a Obchodní komora v USA

Daughter company - Dceřinná společnost
Společnost jejíž akcie vlastní jiná společnost nazývaná "mateřskou".  

Debit Card - Debetní karta
Plastiková kartička s magnetickým proužkem na rubu. Umožňuje držiteli nakupovat služby a zboží v případě akceptace prodejcem. Neposkytuje žáden kredit, je obrazem stavu účtu. Většina debetních karet se používá k výběrům z bankomatů. Více informací v Platebních kartách.  

Director - Jednatel  společnosti

Double Taxation Agreement - Smlouva o zamezení dvojího zdanění
Je to dohoda mezi 2 zeměmi o zamezení dvojího zdanění. To by mohlo nastat v případě, kdy resident jedné země má příjmy ze země druhé. Dohoda určuje způsob danění takových příjmů. Jestliže jisté položky jsou zdaňovány v obou zemích, pak dohoda určuje vynětí daňové povinnosti v jedné z nich, nebo daň uhrazená v druhé zemi bude započítána jako daň zaplacenáv zemi první. 

Vyspělé offshore nástroje jako je Kyperská IBC, nebo Mauritijská offshore společnost jsou našimi klienty kupovány právě pro jejich užitek z těchto smluv. Britská PLC a Delawarské LLC a corporation používají relevantní smlouvy tam, kde je to možné.  

Federal Corporate Income Tax - Federální daň z příjmu právnických osob v USA
Federální daň z čistého příjmu US Corporace

Fees - Poplatky

Franchise Tax - Daň uvalovaná státem na jisté společnosti v některých zemích za právo podnikat.

Holding - Mateřská společnost držící akcie (podíly) v jiné, či jiných společnostech.  

Incorporation - inkorporace, založení společnosti
Právní postup založení společnosti (podniku), který předkládá určité listiny autoritám relevantní jurisdikce k jejich další registraci a k jiným autoritám úředně potvrzujícím právní existenci společnosti (např. Zápis do obchodního rejstříku ).  

Inland Revenue - Finanční úřad (obecně)

Internal Revenue Service - Finanční úřad v USA, zkráceně IRS

International Business Company (IBC) - Mezinárodní obchodní společnost
Běžně společnost provozující svůj business mimo jurisdikci svého založení. Může mít valné hromady kdekoliv na světě, mít tolik bankovních účtů, kolik si bude přát kdekoliv a v jakékoliv měně. Je vyňata ze všech druhů daní v jurisdikci založení  Zpravidla mívají tyto společnosti nízký rating vděčící nedostatečným požadavkům rejstříků na detaily o akcionářícha ředitelích společnosti.  

Jurisdiction - Jurisdikce - soudní pravomoc
Vzhledem ke kontextu našich stránek je to území nebo země, kde zakládáme společnosti a poskytujeme další služby. Každá taková jurisdikce má vlastní zákonodárství, které se týká zakládání společností a dalších činností.  

Jurisdiction of the incorporation/formation - Země založení / registrace společnosti.

Liability - závazek
Jakýkoliv současný nebo budoucí právní povinnost, např. dluhy, povinnosti vyplývající ze smluv, anebo z pozice.

Limited Liability - omezené ručení
Vzhledem ke kontextu našich stránek se jedná o omezené ručení akcionářů či podílníků ve společnostech, jejichž jsou akcionáři (členové)  

Limited Liability Company (LLC) - omezeně ručící společnost v USA
Společnost s omezeným ručením, , kde se daní až na úrovni společníků společnosti

Limited - Private Company Limited by Shares
Soukromá společnost s ručením omezeným - akcie společnosti nejsou volně obchodovatelné.

Member - člen, podílník (s.r.o.)
Držitel podílů v  Delawarské LLC, podobně jako akcionář v ostatních společnostech.  

Nominal Director - jmenovaný ředitel
Formálně jmenovaný ředitel, zatímco skutečné řízení společnosti probíhá vlastníkem či agentem.  

Nominal Shareholder (Member) - jmenovaný akcionář
Akcionář, který drží akcie pouze formálně. V každém případě převádí tyto akcie na opravdového majitele, či dle instrukcí majitele na kohokoliv jiného. Více detailů v Jmenovaných zástupcích.  

Nominees - Nominálové, jmenovaní akcionáři a/nebo ředitelé/manažeři
Všeobecný název pro jmenované ředitele a jmenované akcionáře a další jmenované funkcionáře společnosti (tajemník, pokladník....)

Non-resident- nerezidentní
Fyzická nebo právnická osoba nemajíce své bydliště či sídlo v dané jurisdikci. Daňová povinnost osoby v rámci dané jurisdikce je zpravidla omezená a vztahuje se výlučně na příjmy plynoucí osobě ze zdrojů na území příslušného státu.

Non-resident company - Neresidentní společnost
Většinou jsou takto označovány společnosti v daném státě registrované, ale místně tam nepodnikající, ani nemající žádné příjmy z této jurisdikce. Společnosti jsou pak zpravidla zdaňovány určitým paušálním ročním poplatkem.

Notice & Minutes of Annual Shareholders - Protokol z výročního zasedání akcionářů

Notary - Notář

Notarization - Notářské ověření

Offshore - mimo břeh
Řízená, registrovaná, situovaná, vedená nebo podnikající v cizí zemi obzvláště z daňových důvodů, nebo z důvodů ochrany majetku.  

Private unlimited company - soukromá společnost s ručením neomezeným
Společnost s neomezeným ručením svých členů.

Public limited company (PLC) - veřejná obchodní společnost s ručením omezeným
Akcie takovéto společnosti mohou býti nabídnuty veřejnosti a členská zodpovědnost je omezena nesplacenou výši akcií v jejich držení.  

Registered Agent - Registrační agent
Reprezentuje IBC, LLC... v jurisdikcích založení. Obecně poskytuje registrované sídlo společnosti, poskytuje spojení na místní úřady a zabezpečuje všechny právní náležitosti ohledně jím založené společnosti.

Registered Office - registrované sídlo společnosti
Je to oficiální registrované sídlo společnosti, kde úřady zasílají veškerou poštu. Může být kdekoliv v dané jurisdikci založení a doručovací adresa musí být funkční. Zpravidla poskytuje registrační agent.

Secretary of State - vládní úřad vystavující státní doložku v USA

Share Certificate - akcie
Dokument dosvědčující částečné vlastnictví společnosti.  

Shares Transfer - Převod akcií

Shareholder - akcionář. Majitel jedné či více akcií společnosti.  

Shelf Company = Ready Made- před-registrovaná společnost
Společnost, která je námi založena  v některé offshore jurisdikci. Je zakládána pouze a výhradně z důvodu jejího dalšího rychlého prodeje. Nikdy se s ní nijak neobchodovalo a nikdy nevstupovala do žádných smluvních vztahů. Klient sám rozhoduje o prvém řediteli a vydání akcií. 

Vždy máme skladem několik takto založených společností s možností okamžitého doručení. Náš seznam shelf společností si můžete prohlídnout na Před-registrovaných spol.

Tax exempt companies - Daňově osvobozené společnosti
Bezdaňový status není společnosti přiznán automaticky, musí o něj požádat kompetentní orgány (ministerstvo, rejstřík, zvláštní úřad)

Tax haven - daňový ráj
Jurisdikce, kde lokální zákonodárství umožňuje značné daňové vyjímky pro neresidenty.

Tax planning - Daňové plánování
Systematická analýza a následné použití všech dostupných řešení a nástrojů směřujících ke snížení celkové daňové povinnosti poplatníka.

Wire transfer -Bankovní převod

 

grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

 

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2014, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty